ĐỪNG VỘI GẤP

Người tham thiền học đại pháp thành Phật, cần phải lập chí cao thượng, phát nguyện rộng lớn. Ta nay may mắn được vào đạo tràng học Phật đã trể 30 năm, sao chẳng bắt đầu sớm hơn 30 năm về trước. Nghĩ rằng đã trễ quá rồi, đối với đại pháp này phải dự thảo kế hoạch. Suy nghĩ kỷ càng thấy rằng sau khi được vào thiền đường phải cần bao nhiêu năm mới rành quy củ và ngồi quen chân, phải cần bao nhiêu năm thân tâm mới thuần thục, phải cần bao nhiêu năm mới biết dụng công, phải cần bao nhiêu năm công phu mới thành thục, phải cần bao nhiêu năm mới khai tiểu ngộ, phải cần bao nhiêu năm mới khai đại ngộ.

Từ khi mới vào thiền đường tính cho đến khai ngộ phải mất 30 năm mới có thể làm đến được. Giả sử thời gian không đủ thì thêm 30 năm nữa. Làm như thế mới có thể không vội gấp, không sanh phiền, không thối chí.

Thời gian gần đây, có những thiền khách nghe nói môn đỉnh tọa hương chuyên môn liễu thoát sanh tử, thành Phật Tổ. Liền phát tâm lâu dài, lập chí cao thượng đến Tòng Lâm tham Thượng Thừa Thiền. Do vì tánh tình vội gấp, hôm nay mới xin ở, ngày mai muốn vào thiền đường. Hơi chậm một chút thì nóng nảy nói : “Chẳng cho vào thiền đường thì đi chỗ khác nhập hạ hoặc đi chỗ nọ qua mùa Đông”. Chạy ra chạy vô, trong tâm bất an ở một chút liền chạy. Cái tính nóng nảy vội gấp này phát tác khiến cho một nhân cách tốt, một tấm lòng tốt này y như cũ bị hôn mê.

Nếu như người không vội gấp cứ an tâm chờ đợi, đã đến đạo tràng, thân tâm giao cho thường trụ, nhà chùa, tánh mạng giao cho Long Thiên, nói sao cũng được hết… Với nhân cách này, tấm lòng này hiện tại là đứa con ngoan của pháp môn, về sau làm bậc cao nhân trong hàng Tăng Sĩ, bất quá là gặp việc mà không vội gấp, thì đến được cái quả to lớn là tương lai thành Phật làm Tổ.

Ba chữ KHÔNG VỘI GẤP có thể làm nên đại sự thành Phật, xin khuyên quí Ngài có làm việc gì, có phát tâm gì cũng phải tính từ từ thì sau đó mới thành công. Bằng không thì không được kết quả tốt đâu.

Có người tham thiền lâu năm mà không khai ngộ nên nôn nóng. Thấy người ta làm chấp sự, còn mình làm thanh chúng nên nôn nóng. Không biết đến ngày nào mới đến ta làm chấp sự, nên nôn nóng. Phải biết hai chữ nôn nóng (vội gấp) này là quỷ đòi mạng, là cắt đứt cái nhân thành Phật. Chẳng phải cần nên thận trọng ư ?