TU LÀ DÙNG PHÁP PHẬT ĐỂ HÓA GIẢI


Nghe một vị Sư kể lại rằng:
Trong thiền viện của Ngài Ajahn Chah mọi người đều tinh tấn
hành thiền và Ngài thường để tự do cho mỗi thiền sinh hay chư
Sư tự giác tu tập theo cách của mình.
Có một vị đang đọc kinh sách trong chỗ ít ánh sáng. Sư đang
ngẫm nghĩ về Pháp nên để sách xuống bên cạnh rồi đứng lên đi
ra. Một vị Sư khác bước vào sơ ý dẫm lên trên quyển kinh (sách)
đó. Thấy vậy vị Sư đọc sách bất bình nói :

  • Chánh niệm của huynh để đâu mà đi dẫm trên kinh sách như vầy?


Vị ấy nghe nhột dạ, liền trả lời:

  • Thế chánh niệm của huynh ở chỗ nào mà để kinh sách dưới đất như vầy?

Thế là hai vị dùng Phật Pháp để đổ lỗi và cải vã nhau.
Nghe vậy Ngài Ajahn Chah cho gọi hai vị vào dạy bảo:
“Tu tập cốt là để thấy ra tham sân si của mình phát sinh nơi
nào để mà hóa giải nó, chớ đâu phải tu là dùng Pháp Phật mà
nhìn lỗi người khác, để chỉ trích lẫn nhau cho thêm tham sân si!”
Ajahn Chah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s