CHÚNG TA CÓ THỂ ĐO ĐƯỢC SỰ BAO DUNG CỦA MÌNH


Ví dụ, ai xúc phạm ta một câu, ta kiềm chế được, ai hiếp đáp dăm ba lượt,
ta nhẫn nhịn được nhưng tới bảy lần thì ta phản kháng.
Tức là, lòng bao dung của chúng ta chỉ tới mức bảy. Mức độ đó vẫn chưa
đủ. Vì Nhân như thế nên Quả báo trở lại, tuy ta sẽ không rơi vào các cuộc
xung đột nhỏ nhưng vẫn bị cuốn vào chiến tranh lớn của nhân loại.
Ngược lại, nếu lòng ta bao dung trước mọi sự xúc phạm, mưu hại được
thì vĩnh viễn ta không còn bị kéo vào các cuộc chiến tranh dù nhỏ hay lớn.
Sự nhẫn nhục vô hạn giúp ta đủ sức thoát ra mọi cuộc chiến mà đi về nơi
thanh bình yên ả, bỏ lại đằng sau những con người hơn thua, thù hận. Họ sẽ
lại tiếp tục quay cuồng chém giết lẫn nhau theo đúng duyên nghiệp của
mình.
Có Ba thiện hạnh (Sucarita):

 1. Thân thiện hạnh (Kāyasucarita):
  sở hành tốt đẹp về thân, thân hành kiêng tránh sát sanh, trộm cắp, và tà
  dâm.
 2. Khẩu thiện hạnh (Vacīsucarita):
  sở hành tốt đẹp về lời nói, khẩu hành kiêng tránh nói dối, nói độc ác, nói
  ly gián, nói vô ích.
 3. Ý thiện hạnh (Manosucarita):
  sở hành tốt đẹp về ý, sự suy nghĩ hiền thiện, tư duy không tham ác, không
  sân ác, không tà kiến ác, tức là có chánh kiến.
  Trích: Ý NGHĨA CỦA HÒA BÌNH
  Namo Buddhaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s