NĂM ĐIỀU KHÔNG XÁC ĐỊNH

(Avavaṭṭhāna)

 1. THỌ MẠNG (Jīvita):
  Một người phàm phu không thể biết được mình sẽ sống bao lâu, tuổi thọ
  của mình bao nhiêu.
 2. BỆNH TẬT (Byādhi):
  Không thể định đoạt được là mình phải bệnh như thế này, đừng đau bệnh
  như thế kia, hoặc mình đừng bệnh gì hết.
 3. THỜI ĐIỂM (Kāla).
  Không thể được mình chết vào lúc này hay lúc kia, chết lúc sáng trưa
  chiều hay tối.
 4. CHỖ BỎ XÁC (Dehanikkhepana):
  Không thể chắc mình sẽ chết trong nhà hay ngoài đường, chết dưới nước
  hay trên mặt đất v.v…
 5. CHỖ SANH (Gati).
  Không thể định đoạt được chỗ mình tái sanh sau khi chết là cõi này hay
  cõi kia.
  KINH TĂNG CHI NIKAYA
 • Thế nên trong lúc còn sanh tiền, tuổi thọ chưa hết, hãy nổ lực làm điều
  thiện lành, tinh tấn học hỏi Giáo Pháp và thực hành lợi dạy của Đức Phật
  vào đời sống hằng ngày sẽ có được an lạc hiện tiền và gieo duyên lành giải
  thoát trong kiếp vị lai.
  Namo Buddhaya
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s